Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 1018/12
Numer wpisu:4532
Data wpisu:2013-04-23
Data wydania wyroku:2012-12-19
Sygnatura akt:VI ACa 1018/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike"z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Informacja o zmianie "tabeli opłat i prowizji"podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę"
Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 18 czerwca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2726/11) oddalił powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: