Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
3372 2012-07-06 XVII AmC 1556/11
"Użytkownika obciążają Operacje dokonane przy użyciu Loginu, Hasła i haseł z List haseł jednorazowych"
Usługi finansowe
3352 2012-07-06 XVII AmC 1527/11
"Kasa nie jest zobowiązana do naprawiania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie...
Usługi finansowe
3334 2012-07-06 XVII AmC 5450/11
"Open Finance S.A. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie...
Usługi finansowe
3333 2012-07-06 XVII AmC 5450/11
"Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Open Finance S.A. nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu"
Usługi finansowe
3276 2012-06-25 XVII AmC 1559/11
"Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależne od SKOK, może ona czasowo ograniczyć dostęp do usługi eSKOK za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępu przez okres jakiego wymaga usunięcie...
Usługi finansowe
3275 2012-06-25 XVII AmC 1558/11
"Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec SKOK"
Usługi finansowe
3246 2012-05-29 XVII AmC 2471/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku"
Usługi finansowe
3245 2012-05-29 XVII AmC 2467/11
"Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach...
Usługi finansowe
3156 2012-05-08 XVII AmC 2657/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Umowy o prowadzenie Rachunku"
Usługi finansowe
2904 2012-02-29 XVII AmC 14/10
"Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu"
Usługi finansowe
2903 2012-02-29 XVII AmC 14/10
"Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem ."
Usługi finansowe
2902 2012-02-29 XVII AmC 14/10
"Wszelkie spory związane z wykonywaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według siedziby Spółki"
Usługi finansowe
2901 2012-02-29 XVII AmC 14/10
"Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z wykorzystaniem materiałów umieszczonych w Alercie lub w związku z umieszczonymi komentarzami do Alertów"
Usługi finansowe
2736 2011-12-28 XVII AmC 495/09
"Korespondencja z kasy będzie uważana za doręczoną, jeżeli zostanie wysłana listem zwykłym na ostatni adres wskazany przez Pożyczkobiorcę (poręczyciela)"
Usługi finansowe
2533 2011-09-19 XVII AmC 11/10
"Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od Spółki, Spółka nie gwarantuje, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych, w szczególności Spółka nie odpowiada...
Usługi finansowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: