Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
4102 2012-12-11 XVII AmC 2903/11
"Opłata za zwrot nie podjętych pism dotyczących pożyczki - 5 zł"
Usługi finansowe
4093 2012-12-07 XVII AmC 2658/11
"Informacja o zmianie "Tabeli prowizji i opłat"podawana jest do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"
Usługi finansowe
4090 2012-12-07 XVII AmC 2905/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty i wypowiedzenie umowy (pożyczkobiorca) - 20 zł"
Usługi finansowe
4089 2012-12-07 XVII AmC 2904/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty (poręczyciel) - 5 zł"
Usługi finansowe
4088 2012-12-07 XVII AmC 2660/11
"Informacje o wysokości i zmianie stóp procentowych podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"
Usługi finansowe
4087 2012-12-07 XVII AmC 2659/11
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym"
Usługi finansowe
3907 2012-10-29 XVII AmC 2564/11
"Odsetki od środków pieniężnych zgomadzonych na Rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach...
Usługi finansowe
3906 2012-10-29 XVII AmC 1560/11
"Kasa nie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie...
Usługi finansowe
3830 2012-10-16 XVII AmC 2728/11
"Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania"
Usługi finansowe
3829 2012-10-16 XVII AmC 2728/11
"..."W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)."
Usługi finansowe
3828 2012-10-16 XVII AmC 2728/11
"Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach...
Usługi finansowe
3827 2012-10-16 XVII AmC 2728/11
"Informacje o wysokości i zmianie stóp procentowych podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"
Usługi finansowe
3786 2012-10-05 XVII AmC 1529/11
"Kasa nie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie...
Usługi finansowe
3785 2012-10-05 XVII AmC 1528/11
"Kasa nie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie...
Usługi finansowe
3777 2012-10-05 XVII AmC 2727/11
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym"
Usługi finansowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: