Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
3725 2012-09-14 XVII AmC 2565/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)"
Usługi finansowe
3700 2012-09-10 XVII AmC 1378/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku"
Usługi finansowe
3690 2012-08-30 XVII AmC 1557/11
"Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany umowy"
Usługi finansowe
3660 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej: 200,00 zł"(§ 11 tabeli opłat i prowizji)"
Usługi finansowe
3659 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)."(§ 26 ust. 2 regulaminu)
Usługi finansowe
3658 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym"(§ 16 ust. 4 zdanie drugie regulaminu)
Usługi finansowe
3657 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec SKOK"(§ 13 ust. 4 umowy)
Usługi finansowe
3656 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Zamiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany umowy (...)"(§ 10 ust. 2 umowy)
Usługi finansowe
3655 2012-08-21 XVII AmC 2462/11
"Wszystkie Dyspozycje zlecone przy użyciu prawidłowego Loginu, Hasła i hasła jednorazowego uważa się za zlecone przez Użytkownika "(§ 5 ust. 5 umowy)
Usługi finansowe
3621 2012-08-17 XVII AmC 5953/11
"Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy jest Sąd rzeczowo właściwy we Wrocławiu"
Usługi finansowe
3520 2012-08-06 XVII AmC 520/10
"Opłata przygotowawcza w żadnym wypadku, poza przewidzianym w par.4.4, nie podlega zwrotowi, co jest zgodne z ustawą, o której mowa w par. 1 punkt 2a)"
Usługi finansowe
3376 2012-07-06 XVII AmC 1567/11
"W przypadku przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza IKS, odpowiedzialność odszkodowawcza Kasy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość odsetek ustawowych od kwoty objętej dyspozycją za każdy dzień...
Usługi finansowe
3375 2012-07-06 XVII AmC 1566/11
"Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania"
Usługi finansowe
3374 2012-07-06 XVII AmC 1564/11
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć Umowę rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)"
Usługi finansowe
3373 2012-07-06 XVII AmC 1563/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu (...)"
Usługi finansowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: