Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
1303 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 77/07
"Rozliczenie funduszu pożyczkowego (ustalenie możliwości udzielania pożyczek) będzie dokonywane przez zarząd pożyczkodawcy raz w miesiącu. Z posiedzenia tego zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną określone jako NPP...
Usługi finansowe
1302 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 77/07
"Wypłaty pożyczki następować będą w miarę możliwości funduszu pożyczkowego w kolejności nadanych numerów NPP z zastrzeżeniem punktu 5"
Usługi finansowe
1298 2008-01-18 Sygn. akt XVII Amc 149/07
"Dom Maklerski może z ważnych powodów w każdej chwili odmówić przyjmowania dyspozycji"
Usługi finansowe
1182 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"FF na bieżąco kontroluje wysokość i rodzaj przyjętego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. W przypadku uznania, że jest ono niewystarczające ze względu na pogorszenie się sytuacji ekonomiczno - finansowej Pożyczkobiorcy...
Usługi finansowe
1181 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez "FF"(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych) w zakresie wynikającym z...
Usługi finansowe
1180 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"W przypadku określonym w par. 11 "FF"zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 10 % wypłaconej przez "FF"kwoty pożyczki"
Usługi finansowe
1179 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"O postawieniu zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności FF zawiadomi Pożyczkobiorcę i Poręczycieli listem poleconym wyznaczając termin spłaty zadłużenia"
Usługi finansowe
1178 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"FF zastrzega sobie prawo do odstąpienia i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy: Pożyczkobiorca podjął działania mające na celu pomniejszenie swojej wypłacalności lub obniżyła się wartość...
Usługi finansowe
1177 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"FF na bieżąco analizuje wysokość i rodzaj przyjętego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. W przypadku uznania, że jest ono niewystarczające z uwagi na pogorszenie się sytuacji ekonomiczno - finansowej Pożyczkobiorcy lub...
Usługi finansowe
1176 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Skrócenie okresu spłaty w trakcie trwania umowy nie powoduje zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego "FF".
Usługi finansowe
1175 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Ewentualne spory wynikłe w związku w wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby "FF".
Usługi finansowe
1174 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Forminx Finance zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności w przypadku gdy: a) Pożyczkobiorca naruszył istotne postanowienia umowy, d) Sytuacja...
Usługi finansowe
1173 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Wcześnieszja spłata lub skrócenie okresu spłaty pożyczki, w trakcie spłaty umowy nie powoduje zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego FF"
Usługi finansowe
1172 2007-06-05 Sygn. akt XVII AmC 30/05
"Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania "FF"o zamiarze zaciągnięcia pożyczek, kredytów bądź udzielenie poręczenia oraz o podjęciu innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno - finansową".
Usługi finansowe
1101 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Opłata za wypłatę gotówkową na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy - 3% wysokości pożyczki kompensowane z wypłaconej pożyczki lub 1-szej transzy"
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: