Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 622/09
Numer wpisu:2058
Data wpisu:2010-10-21
Data wydania wyroku:2009-09-17
Sygnatura akt:XVII AmC 622/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Nykredit Realkredit A/S z siedzibą w Kopenhadze w Danii - Nykredit Realkredit A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z/s w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 12 punkt 3 podpunkt c) ... Nykredit Realkredit A/S z siedzibą w Kopenhadze w Danii-Nykredit Realkredit A/S S.A. Oddział w Polsce z/s w Warszawie przysługuje prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji dla Drugiej Metody Przedterminowej Spłaty"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 24 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI ACa 1336/09)
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: