Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 148/08
Numer wpisu:1929
Data wpisu:2010-05-13
Data wydania wyroku:2009-03-06
Sygnatura akt:XVII AmC 148/08
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Optima S.A. w Gdańsku
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W dniu upływu terminu wypowiedzenia należne i wymagalne stają się niezapłacone przez Pożyczkobiorcę, kwoty wynagrodzeń Optima S.A. z tytułu umówionych a nie wykonanych wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, usług odbioru raty pożyczki wraz z odsetkami w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy i Optima S.A. ma prawo do wystąpienia na drogę sądową o zapłatę łącznej kwoty tych niezapłaconych wynagrodzeń.
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: