Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 341/07
Numer wpisu:1759
Data wpisu:2009-11-20
Data wydania wyroku:2008-09-05
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 341/07
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Polska Finansowa Kredytowa Sp. z o.o. w Cieszynie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony uzgodniły, że w wypadku, gdy pośrednik nie wykona czynności na podstawie żadnej z umów cząstkowych, a zainteresowany spełni wszystkie warunki ustalone w tej umowie lub w niektórej z zawartych umów cząstkowych, czy też warunki stawiane przez wierzyciela lub pośrednika, pośrednik zobowiązuje się w terminie dwóch miesięcy zwrócić zainteresowanemu prowizję w odpowiedniej wysokości (wg typu umowy), a to na podstawie pisemnej prośby zainteresowanego dostarczonej pośrednikowi do jego siedziby, co może nastąpić najprędzej po upływie dwudziestu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy i najpóźniej po upływie dwudziestu sześciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przeciwnym wypadku prawo to zanika."
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: