Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 114/07
Numer wpisu:1422
Data wpisu:2008-05-27
Data wydania wyroku:2007-11-29
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 114/07
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Piotr Nowak
Oznaczenie pozwanego:Profireal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku jeżli Dłużnik nie zapłaci prawidłowo pełnych 2 rat wg aktualnego Kalendarza rat lub w przypadku, jeśli Dłużnik zalega z zapłatą raty miesięcznej powyżej 30 dni lub w przypadku, jeżli Dłużnik zalega z zapłatą innego zobowiązania pieniężnego wg niniejszej umowy powyżej 30 dni: a) Dłużnik poza odsetkami wymienionymi w art. 12 ust. 12.1 zobowiązany jest do zapłaty dodatkowych odsetek za opóźnienie w wysokości 50% wysokości pożyczki (wg art. 1 ust. 1.1) i wynagrodzenia umownego za udzielenie pożyczki (wg art. 5 ust. 5.1.) "
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: