Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 341/07
Numer wpisu:1760
Data wpisu:2009-11-20
Data wydania wyroku:2008-09-05
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 341/07
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Polska Finansowa Kredytowa Sp. z o.o. w Cieszynie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zainteresowany nie ma prawa do zwrotu prowizji szczególnie w wypadku, gdy zainteresowany nie posiadał takiego zabezpieczenia, żeby mógł zaciągnąć pożyczkę, zainteresowany nie wykazał, że jest właścicielem zabezpieczenia przez okazanie oryginalnego dokumentu, ceny nabycia, zainteresowany nie wyraził zgody na zabezpieczenie umowy pożyczki formą zabezpieczenia proponowaną przez wierzyciela i nie dostarczył materiałów lub nie dopełnił warunków ustanowionych niniejszą umową ogólnymi warunkami umowy, wymaganych przez wierzyciela lub pośrednika. Zainteresowany zobowiązuje się: zapewnieć zwrot pożyczki łącznie z ewentualnymi karami umownymi w sposób wymagany przez wierzyciela, przy czym zainteresowany jest świadom, że w wypadku braku owego zapewnienia nie ma prawa do zwrotu prowizji. Zainteresowany nie ma prawa do zwrotu prowizji w szczególności w wypadku, gdy zainteresowany wspólnie z właścicielami lub współwłaścicielami nie zawarł umowy o zabezpieczeniu pożyczki przez przeniesienie na mocy umowy prawa własności do pojazdu mechanicznego lub nie ustanowiła zastaw rejestrowy, gdy zainteresowany nie dowiódł, że był właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu mechanicznego, to zaś szczególnie przez okazanie oryginałów dokumentów nabywczych i niedostarczył metariałów lub nie dopełnił warunków ustanowionych niniejszą umową ogólnymi warunkami umowy, wymaganych przez wierzyciela lub pośrednika."
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: