Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 153 poz. 1275
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 269 poz. 2680
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 264 poz. 2633
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 238 poz. 2390
  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 224 poz. 2281
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 196 poz. 2016
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 182 poz. 1885
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 144 poz. 1529
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 142 poz. 1513
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 47 poz. 445
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 43 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 595
  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 60 poz. 533
  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 73 poz. 667
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: