Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 264 poz. 2633
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Data ogłoszenia:2004-12-15
Data wejscia w życie:2004-12-30

2633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz:

1) niepublicznych jednostek i organizacji edukacyjnych, naukowych lub kulturalnych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 51 tiret drugie rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, o którym mowa w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznych i niepublicznych jednostek i organizacji, innych niż jednostki i organizacje edukacyjne, naukowe lub kulturalne, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 51 tiret drugie rozporządzenia wymienionego w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary (Dz. U. Nr 19, poz. 188).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. (poz. 2633)

Załącznik nr 1

WYKAZ NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK I ORGANIZACJI EDUKACYJNYCH, NAUKOWYCH LUB KULTURALNYCH, UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH

Załącznik nr 2

WYKAZ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK I ORGANIZACJI, INNYCH NIŻ JEDNOSTKI I ORGANIZACJE EDUKACYJNE, NAUKOWE LUB KULTURALNE, UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).