Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 60 poz. 533
Tytuł:Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Data ogłoszenia:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-04-24
Data ujednolicenia:2005-09-01

533

USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Art. 1. 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte działająca na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej „AMW”, staje się Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w rozumieniu niniejszej ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Gdynia.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.

Art. 2. 1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych {technicznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych.

2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

Art. 3.  1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.BM

2. W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

3. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

4. (uchylony).

5. Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa w ust. 3, ustala i przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Art. 4. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AMW staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania AMW.

Art. 5. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AMW pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy AMW stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze AMW stają się słuchaczami Akademii;

4) podstawowe jednostki organizacyjne AMW stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;

5) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AMW stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne AMW, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski