Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 196 poz. 2016
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Data ogłoszenia:2004-09-08
Data wejscia w życie:2004-09-23
Data ujednolicenia:2009-06-19

2016

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznawane za:

1) wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 30 lat życia;

2) wyróżnione rozprawy habilitacyjne dla osób, których kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 38 lat życia;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;

4) wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne.

2. Nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 -- w wysokości 22 500 zł każda;

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 --w wysokości 45 000 zł każda;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 -- w wysokości 112 500 zł każda;

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 -- w wysokości 112 500 zł każda;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 --w wysokości:

a) nagroda pierwsza -- 112 500 zł.

b) dwie nagrody drugie -- po 90 000 zł,

c) dwie nagrody trzecie -- po 67 500 zł.

§ 2. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą osoby wskazane przez:

1) Prezesa Rady Ministrów - 5 osób;

2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk - 7 osób, po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk;

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - 7 osób;

4) ministra właściwego do spraw nauki - 7 osób.

3. Kadencja Zespołu trwa 3 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego.

4. Prezes Rady Ministrów, w przypadku nienależytego wypełniania obowiązków przez członka Zespołu, może odwołać go przed upływem kadencji. W takim przypadku właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.

5. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje, spośród członków Zespołu, Prezes Rady Ministrów.

6. Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły problemowe oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, ekspertów i przedstawicieli organów administracji rządowej właściwych ze względu na przedmiot sprawy, niewchodzących w skład Zespołu.

7. Tryb pracy Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zespół.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród, złożonych i zaopiniowanych w trybie § 5;

2) występowanie do właściwych ministrów o opinie w sprawach dotyczących możliwości wykorzystania w praktyce rozwiązań zawartych w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz we wnioskach o nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne lub artystyczne;

3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca, propozycji dotyczących przyznania nagród, wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Nagrody są przyznawane corocznie po przedstawieniu propozycji, o których mowa w § 3 pkt 3, do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

1) za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;

2) za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;

3) za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny oraz wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne:

a) szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne oraz samodzielne placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne,

b) jednostki badawczo-rozwojowe,

c) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

d) minister właściwy do spraw nauki,

e) Polska Akademia Umiejętności,

f) stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,

g) członkowie Polskiej Akademii Nauk; w tym przypadku wniosek powinien być złożony przynajmniej przez 2 członków;

4) za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne:

a) szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne oraz samodzielne placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne,

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) jednostki badawczo-rozwojowe,

d) stowarzyszenia naukowo-techniczne,

e) Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

2. Wnioski o przyznanie nagród składają do Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia, jednostki i osoby wymienione:

1) w ust. 1 pkt 1-3 - za pośrednictwem odpowiednich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk;

2) w ust. 1 pkt 4 - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw nauki.

3. Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, dla wniosków dotyczących osób, którym stopień naukowy został przyznany lub zatwierdzony w grudniu, może być przedłużony do dnia 28 lutego.

4. Wnioski, zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk albo przez ministra właściwego do spraw nauki, są kierowane wraz z opiniami do Zespołu - w terminie do dnia 31 marca.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą dotyczyć osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Wnioski o przyznanie nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne mogą dotyczyć osób, którym:

1) stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku;

2) stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki został zatwierdzony w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) dane dotyczące kandydata do nagrody;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne odpowiednio:

a) rozprawę doktorską albo habilitacyjną wraz z recenzjami,

b) prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego lub stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki,

c) uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy,

d) decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o zatwierdzeniu uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;

2) w odniesieniu do nagród za wybitny dorobek naukowy, artystyczny, wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne, wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne odpowiednio - wybrane publikacje, patenty, dokumenty, autoreferat kandydata, recenzję o dorobku (uwzględniającą ewentualnie indeks cytowań), przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy, powołaną przez wnioskodawcę.

§ 8. Jeżeli w danym roku liczba przyznanych w określonej kategorii nagród jest mniejsza niż ustalona w § 1 ust. 2, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii w wysokości ustalonej dla tej kategorii - w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.

§ 9. 1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) dla przewodniczącego - 570 zł;

2) dla członków - 380 zł.

2. Osoby niebędące członkami Zespołu, opiniujące wnioski o przyznanie nagród, otrzymują za każdy opiniowany wniosek wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla członków Zespołu.

4. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługują ponadto diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10. Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmuje w projekcie budżetu państwa, w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki na nagrody określone w § 1.

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagród złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostaną rozpatrzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Zespół powołany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pełni obowiązki do końca kadencji, na którą został powołany.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną (Dz. U. Nr 47, poz. 295 i Nr 138, poz. 892 oraz z 2000 r. Nr 81, poz. 906).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka