Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 269 poz. 2680
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Data ogłoszenia:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-06

2680

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej

Na podstawie art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób opracowania programu nauczania;

2) sposób i tryb odbywania kształcenia podyplomowego;

3) wzór dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego;

4) sposób przeprowadzania egzaminu;

5) wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.

§ 2. 1. Osoba, o której mowa w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zwanej dalej „ustawą”, odbywa kształcenie podyplomowe, zwane dalej „zawodowym kształceniem podyplomowym”, zgodnie z programem nauczania opracowanym przez zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 2.

2. W skład zespołu ekspertów powołanego do opracowania programu nauczania wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w jednostkach szkolących, o których mowa w ustawie.

3. Opracowany przez zespół ekspertów program nauczania, po zaopiniowaniu przez konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program nauczania w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

5. Program nauczania weryfikuje się przynajmniej raz na 5 lat z zachowaniem sposobu postępowania przewidzianego dla jego opracowania.

§ 3. Program nauczania zawiera:

1) założenia organizacyjno-programowe, uwzględniające sylwetkę absolwenta i uzyskane kompetencje zawodowe oraz czas trwania kształcenia nie krótszy niż 2 semestry;

2) wykaz przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych w ramach zawodowego kształcenia podyplomowego oraz liczbę godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego w ramach tych przedmiotów;

3) treści kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

§ 4. 1. Zawodowe kształcenie podyplomowe odbywa się zgodnie z regulaminem zawodowego kształcenia podyplomowego określonym przez kierownika jednostki szkolącej.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) organizację procesu dydaktycznego, w tym organizację indywidualnego toku zawodowego kształcenia podyplomowego oraz egzaminu końcowego;

2) prawa i obowiązki osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe;

3) warunki odpłatności za zawodowe kształcenie podyplomowe.

3. Zawodowe kształcenie podyplomowe może odbywać się według indywidualnego planu i programu nauczania ustalonego przez kierownika jednostki szkolącej.

4. Indywidualny plan i program nauczania uwzględnia różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków analityka medyczna dla poziomu studiów magisterskich, określonymi w odrębnych przepisach, oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, weterynaria.

5. Jednostka szkoląca jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom zawodowego kształcenia podyplomowego prowadzonego w systemie zaocznym, wieczorowym lub mieszanym nie były niższe niż kształcenia prowadzonego w systemie dziennym.

6. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe przez kierownika jednostki szkolącej na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego składa podanie o rozpoczęcie kształcenia do jednostki szkolącej, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w szkole wyższej;

2) życiorys;

3) 3 zdjęcia.

3. Podanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie wskazanym przez kierownika jednostki szkolącej, podanym do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym oraz na stronach internetowych jednostki szkolącej.

§ 6. 1. Jednostka szkoląca ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc przeznaczonych dla osób, które mogą rozpocząć zawodowe kształcenie podyplomowe w danej jednostce szkolącej, przed terminem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów.

3. W przypadku gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na zawodowe kształcenie podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc w danej jednostce szkolącej, w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.

4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania podań o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego.

5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki szkolącej powołuje komisję kwalifikacyjną.

6. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1) określenie kryteriów rozmowy kwalifikacyjnej i udostępnienie ich do publicznej wiadomości na stronach internetowych jednostki szkolącej;

2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na zawodowe kształcenie podyplomowe.

7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do odbywania zawodowego kształcenia podyplomowego i udostępnia ją w siedzibie jednostki szkolącej.

8. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.

§ 7. 1. Jednostka szkoląca zawiera z osobą zakwalifikowaną na zawodowe kształcenie podyplomowe umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu nauczania, w tym sposób i tryb uiszczania opłaty za zawodowe kształcenie podyplomowe.

2. Jednostka szkoląca wydaje osobie zakwalifikowanej na zawodowe kształcenie podyplomowe książkę przebiegu kształcenia podyplomowego, zwaną dalej „indeksem”; wzór indeksu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Indeks z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia zawodowego kształcenia podyplomowego i podstawę przystąpienia do egzaminu.

§ 8. 1. Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu.

2. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego i złożyła, w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej, indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia.

§ 9. 1. Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.

2. Zadania egzaminacyjne opracowuje jednostka szkoląca.

3. Zadania są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 10. 1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”.

2. Przewodniczącego komisji i jej członków powołuje i odwołuje kierownik jednostki szkolącej.

3. Przewodniczący komisji powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a członkowie komisji powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

4. W skład komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i legitymujące się dorobkiem zawodowym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej niebędące nauczycielami akademickimi w danej jednostce szkolącej, w liczbie nie mniejszej niż 30% ogólnej liczby członków komisji.

5. W skład komisji nie może być powołana osoba pozostająca wobec osoby składającej egzamin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 11. Do zadań komisji należy:

1) przeprowadzenie egzaminu praktycznego i teoretycznego zgodnie z regulaminem działania komisji;

2) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia egzaminu końcowego;

3) przekazanie do kierownika jednostki szkolącej ocen z egzaminu praktycznego i teoretycznego z zachowaniem procedur uniemożliwiających ich ujawnienie.

§ 12. 1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu, w całości lub w jego części, z powodu ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu może być dopuszczona do egzaminu po raz drugi.

2. Od decyzji komisji służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.

§ 13. 1. Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Przebieg zawodowego kształcenia podyplomowego jest dokumentowany w:

1) protokołach egzaminacyjnych zawierających nazwę przedmiotu, którego dotyczy egzamin, imiona i nazwiska uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego, oceny, datę i podpis egzaminatora;

2) karcie egzaminacyjnej zawierającej: imię i nazwisko uczestnika zawodowego kształcenia podyplomowego, nazwy przedmiotów, z których zdawał egzaminy w okresie zaliczeniowym, oraz nazwy pozostałych przedmiotów, które zaliczył w okresie zaliczeniowym;

3) dzienniku lub kartotece uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego;

4) indeksie.

2. Zakończenie zawodowego kształcenia podyplomowego odnotowuje się dodatkowo w księdze świadectw.

§ 15. Jednostka szkoląca wydaje absolwentom świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego według wzoru określonego odrębnymi przepisami dla studiów podyplomowych. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i 3 odpisy.

§ 16. 1. Nadzór nad realizacją zawodowego kształcenia podyplomowego sprawuje konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej poprzez ocenę:

1) realizacji programu nauczania;

2) bazy dydaktycznej jednostki szkolącej, w tym wyposażenia niezbędnego do realizacji założonych celów kształcenia;

3) kwalifikacji kadry dydaktycznej do prowadzenia poszczególnych przedmiotów zawodowych.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wizytacji.

3. Wizytację przeprowadza się w jednostce szkolącej co najmniej raz na 5 lat.

4. Z wnioskiem o przeprowadzenie oceny, o której mowa w ust. 1, może wystąpić do konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej konsultant wojewódzki w danej dziedzinie lub Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

5. Przed przeprowadzeniem wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej jest obowiązany poinformować o zakresie i terminie przeprowadzenia wizytacji ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. W ramach wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej może:

1) żądać od jednostki szkolącej udostępniania dokumentacji zawodowego kształcenia podyplomowego;

2) wizytować bazę dydaktyczną;

3) przeprowadzać hospitację zajęć.

7. Po zakończeniu wizytacji sporządzany jest protokół zawierający informacje dotyczące:

1) przeprowadzonych czynności związanych z przeprowadzeniem wizytacji;

2) dokonanej oceny realizacji programu kształcenia;

3) zaleceń powizytacyjnych, ze wskazaniem terminu ich realizacji.

8. Protokół przekazywany jest bezzwłocznie kierownikowi jednostki szkolącej oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

9. Koszty prowadzenia nadzoru finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 17. Do osób odbywających zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie spraw nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się odrębne przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. (poz. 2680)

Załącznik nr 1

WZÓR

INDEKS

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

(PDF)1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).