Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 73 poz. 667
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Data ogłoszenia:2002-06-13
Data wejscia w życie:2002-06-28

 

 

667

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

 

z dnia 14 maja 2002 r.

 

w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  1. Z dniem 1 lipca 2002 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

 

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000057773, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-19, utworzony zarządzeniem Nr 51/Or Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 września 1986 r.,

 

2) Instytut Gospodarki Odpadami z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000983907, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-00-14-116, utworzony zarządzeniem Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Materiałowej (Monitor Polski Nr 11, poz. 80),

 

3) Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000000690, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-89-27, utworzony uchwałą Nr 36 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy oraz podziału Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (Monitor Polski Nr 14, poz. 105).

 

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Instytutu Gospodarki Odpadami oraz Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

§ 2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwany dalej „Instytutem”, po połączeniu zachowuje dotychczasową nazwę.

 

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

 

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie:

 

a) mechanizacji i automatyzacji przemysłu oraz budownictwa,

b) budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń budowlanych i roboczych,

c) górnictwa skalnego,

d) gospodarki odpadami i utylizacji substancji szkodliwych,

e) informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej,

f) organizacji i szkolenia zawodowego,

g) eksploatacji, oceny poziomu technicznego, homologacji oraz kwalifikacji maszyn i urządzeń, o których mowa w lit. b),

 

2) upowszechnianie wyników badań i prac rozwojowych,

 

3) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,

 

4) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

 

§ 6.  1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2002 r.

 

2. Połączenie planów rzeczowo-finansowych łączonych jednostek następuje na podstawie stanu realizacji tych planów na dzień 30 czerwca 2002 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżącej działalności wykonywanej do tego dnia.

 

3. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

 

4. Podział nagród, premii i innych świadczeń następuje według zasad obowiązujących w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przed dniem połączenia.

 

5. W odniesieniu do pracowników jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 4, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2002 r. następuje na zasadach obowiązujących w tych jednostkach przed dniem połączenia.

 

6. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przed dniem połączenia.

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski