Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 153 poz. 1275
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
Data ogłoszenia:2005-08-12
Data wejscia w życie:2005-08-27

1275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, powołuje członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwanej dalej „Komisją”, z listy kandydatów, o której mowa w § 2.

§ 2. Minister ustala listę kandydatów na członków Komisji, na podstawie propozycji zgłoszonych przez:

1) uniwersytety, akademie medyczne, wyższe szkoły rolnicze i akademie wychowania fizycznego;

2) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe przeprowadzające doświadczenia na zwierzętach;

3) Polską Akademię Nauk;

4) urzędowe laboratoria weterynaryjne i wytwórnie produktów leczniczych lub biopreparatów;

5) jednostki organizacyjne posiadające specjalistyczne laboratoria, wykonujące badania produktów leczniczych, środków spożywczych, substancji i preparatów chemicznych, środków ochrony roślin, produktów biobójczych i badania prowadzące do otrzymania zwierząt transgenicznych;

6) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 3. 1. Kandydata na członka Komisji zgłasza się na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Przed powołaniem kandydat wyraża zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z powołaniem w skład Komisji.

3.  Organizacje pozarządowe, o których mowa w § 2 pkt 6, do formularza zgłoszenia kandydata dołączają statut, odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie formularza zgłoszenia, informację o członkostwie w innych organizacjach oraz o liczbie członków tej organizacji.

4. Minister aktualizuje listę kandydatów na członków Komisji, na podstawie propozycji zgłaszanych w sposób określony w § 2.

5. Na liście kandydatów na członków Komisji nie umieszcza się osoby, która była członkiem tej Komisji przez dwie następujące po sobie kadencje.

§ 4. 1. Kandydatem na członka Komisji, będącego przedstawicielem nauk biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych lub humanistycznych, może być osoba posiadająca znaczący dorobek naukowy i co najmniej 5-letni staż pracy.

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem przedstawicieli nauk humanistycznych, powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje z zakresu nadzorowania lub przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

3.  Kandydatem na członka Komisji, będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku studiów z dziedziny nauk biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych lub humanistycznych.

§ 5. 1. Minister odwołuje członka Komisji przed upływem kadencji po otrzymaniu dokumentów potwierdzających zaistnienie jednej z okoliczności określonych w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach.

2. Minister zawiadamia Przewodniczącego Komisji o odwołaniu członka Komisji, a w razie potrzeby zasięga jego opinii w tej sprawie.

3. Zawiadomienie o odwołaniu członka Komisji doręcza się zainteresowanemu.

§ 6. Minister -- po zasięgnięciu opinii Komisji -- powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę spośród osób, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra.

§ 8. Przewodniczący Komisji organizuje jej pracę, a w szczególności wyznacza terminy posiedzeń i składy zespołów opracowujących projekty uchwał Komisji lub innych dokumentów, dba o prawidłowość i sprawność działania Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 9. Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi, w terminie do dnia 31 marca, coroczne sprawozdanie z działalności Komisji w poprzednim roku.

§ 10. 1. Komisja powołuje lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwane dalej „lokalnymi komisjami”.

2. Lokalne komisje działają w szczególności jako komisje międzyuczelniane, międzyinstytutowe lub wspólne -- dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych, a także jako komisje uczelniane.

3. Komisja ustala właściwość miejscową poszczególnych lokalnych komisji, uwzględniając, w miarę możliwości, wnioski zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

4. Komisja określa siedzibę lokalnej komisji po uprzednim uzyskaniu na to zgody Ministra i kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 2 pkt 1 lub 2.

§ 11. Komisja ustala listy kandydatów na członków poszczególnych lokalnych komisji na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne wymienione w § 2.

§ 12. 1. Komisja powołuje członków poszczególnych lokalnych komisji z list kandydatów, o których mowa w § 11.

2. Komisja powołuje przewodniczących lokalnych komisji oraz ich zastępców spośród członków tych komisji spełniających wymagania określone w § 4 ust. 1.

§ 13. Do lokalnych komisji oraz do przewodniczących i członków tych komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2--5 i 8.

§ 14. 1. Lokalna komisja funkcjonuje na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu, zatwierdzonego przez Komisję.

2. Lokalna komisja podejmuje uchwały, stosując etyczne standardy przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, ustalone przez Komisję na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1--4 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach.

3. Na podstawie projektu uchwały sporządzonego przez zespół opiniujący i dokumentacji dotyczącej sprawy oraz uzyskanych wyjaśnień lokalna komisja na posiedzeniu, przy udziale co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach lub o odmowie wydania takiej zgody.

§ 15. 1. Przewodniczący lokalnej komisji może wyznaczyć zespół przygotowujący projekt uchwały komisji. Zespół przyjmuje projekt uchwały zwykłą większością głosów.

2. Członek zespołu może złożyć opinię odrębną o projekcie uchwały, którą wraz z uzasadnieniem dołącza się do akt sprawy.

3.  Projekt uchwały podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

4. Lokalna komisja może rozpatrywać sprawy na posiedzeniach wyjazdowych.

§ 16. 1. Przewodniczący lokalnej komisji może wystąpić do kierownika projektu doświadczenia, który złożył wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o przedstawienie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień niezbędnych do załatwienia sprawy.

2. Jeżeli do załatwienia sprawy jest niezbędna specjalistyczna ekspertyza, przewodniczący lokalnej komisji może zlecić jej opracowanie na piśmie, na podstawie umowy z właściwym ekspertem lub specjalistyczną jednostką organizacyjną.

3. Sporządzenie ekspertyzy nie może być zlecone osobom lub jednostkom doświadczalnym, których dotyczy wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach.

§ 17. 1. W części obrad lokalnej komisji lub jej zespołu opiniującego, dotyczącej ustalania treści i podejmowania uchwały, nie mogą uczestniczyć osoby, których dotyczy uchwała, kierownik jednostki doświadczalnej, w której mają być przeprowadzane doświadczenia na zwierzętach określone we wniosku o wyrażenie zgody, a także osoby niewchodzące w skład tej komisji.

2. Członek lokalnej komisji może wyrazić opinię odrębną o projekcie uchwały, którą wraz z uzasadnieniem dołącza się do akt sprawy.

§ 18. 1. Uchwałę podpisują przewodniczący oraz członkowie lokalnej komisji biorący udział w głosowaniu.

2. Lokalna komisja bezzwłocznie przekazuje uchwałę kierownikowi projektu doświadczenia oraz kierownikowi jednostki doświadczalnej, w której ma być przeprowadzane doświadczenie, oraz odsyła otrzymaną dokumentację.

§ 19. Przewodniczący lokalnej komisji przedstawia Komisji w terminie do dnia 15 lutego coroczne sprawozdanie z działalności lokalnej komisji w poprzednim roku.

§ 20. Odwołanie od uchwały lokalnej komisji składa się za pośrednictwem tej komisji, która podjęła uchwałę. Do odwołania dołącza się dokumentację niezbędną do załatwienia sprawy.

§ 21. 1. Odwołanie od uchwały lokalnej komisji rozpatruje pięcioosobowy zespół, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji, opracowujący projekt uchwały Komisji. W skład zespołu wchodzi członek Komisji będący przedstawicielem organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Przewodniczący Komisji może zarządzić opracowanie projektu uchwały w sprawie szczególnie skomplikowanej w składzie siedmioosobowym lub dziewię-cioosobowym.

3. Wyznaczony zespół opiniujący przyjmuje projekt uchwały zwykłą większością głosów.

4. Do członków zespołu stosuje się przepisy § 15 ust. 2 i 3.

§ 22. Do Komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 16--18.

§ 23.1. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu, potwierdzony na liście obecności, wypłaca się wynagrodzenie w wysokości:

1) 304 zł -- Przewodniczącemu Komisji;

2) 228 zł -- członkowi Komisji.

2. Członkom lokalnej komisji za udział w posiedzeniu, potwierdzony na liście obecności, wypłaca się wynagrodzenie w wysokości:

1) 228 zł -- przewodniczącemu tej komisji;

2) 152 zł -- członkowi tej komisji.

3. Członkowi lokalnej komisji wypłaca się każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 152 zł za wykonanie czynności kontrolnych w jednostce doświadczalnej w ramach nadzoru nad przeprowadzaniem doświadczenia w zakresie jego zgodności z zatwierdzonym projektem doświadczenia oraz za sporządzenie protokołu tych czynności.

§ 24. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z działalnością lokalnej komisji są przekazywane przez Ministra jednostce doświadczalnej, w której działa ta komisja, na podstawie umowy.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

Załącznik 1


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej -- nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 167, poz. 1622), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.