Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu 'Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego'
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 182 poz. 1885
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"
Data ogłoszenia:2004-08-23
Data wejscia w życie:2004-09-07

1885

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1885)

WZÓR

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

(PDF)1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).