Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 47 poz. 445
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów
Data ogłoszenia:2004-03-23
Data wejscia w życie:2004-04-07

445

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb podziału dotacji na finansowanie z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej albo w uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwanych dalej „uczelnią”.

§ 2. Podziału dotacji dla poszczególnych uczelni dokonuje się według wzoru:

gdzie:

Dn - oznacza roczną dotację na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych dla danej uczelni,

Du - oznacza ustaloną kwotę dotacji na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w danym roku we wszystkich uczelniach,

Lln - oznacza liczbę studentów kierunku lekarskiego biorących udział w szkoleniu w danej uczelni,

Lsn - oznacza liczbę studentów kierunku stomatologicznego biorących udział w szkoleniu w danej uczelni,

Lso - oznacza liczbę studentów kierunku stomatologicznego biorących udział w szkoleniu we wszystkich uczelniach,

Llo - oznacza liczbę studentów kierunku lekarskiego biorących udział w szkoleniu we wszystkich uczelniach,

2,5 - oznacza współczynnik kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów kierunku stomatologicznego w stosunku do kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów kierunku lekarskiego.

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje podziału dotacji i przekazuje informacje poszczególnym uczelniom o wysokości ustalonej dotacji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

§ 4. 1. Uczelnia przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia, ilościowy wykaz studentów kierunku lekarskiego i stomatologicznego biorących udział w szkoleniu, sporządzony zgodnie ze sprawozdaniami statystycznymi.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać liczbę studentów studiów dziennych:

1) kierunku lekarskiego studiujących na III-VI roku;

2) kierunku stomatologicznego studiujących na III-V roku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.