Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5374 2013-10-22 XVII AmC 668/13
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie"
Inne usługi
5373 2013-10-22 XVII AmC 666/13
"Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL"S.A. (...) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w...
Inne usługi
5367 2013-10-22 XVII AmC 7599/12
"Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (...) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Eurokurier-oryginał"
Inne usługi
5344 2013-10-17 XVII AmC 11961/12
"Jeżeli Sprzedawca odstąpi od niniejszej umowy z powodu opóźnienia z odbiorem samochodu przez Kupującego, Kupujący będzie także zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieodebranie samochodu w terminie w wysokości 10% ceny...
Inne usługi
5343 2013-10-17 XVII AmC 11960/12
"Cena samochodu może ulce zmianie pomiędzy dniem zawarcia niniejszej umowy a dniem wystawienia faktury ostatecznej w przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków finansowych wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów,...
Inne usługi
5342 2013-10-17 XVII AmC 11959/12
"Zmiana ceny wywołana takimi przyczynami nie wymaga zmiany niniejszej umowy i może zostać wprowadzona jednostronnie przez Sprzedawcę"
Inne usługi
5341 2013-10-17 XVII AmC 11958/12
"Sprzedawca może odmówić wykonania niniejszej umowy, jeżeli Kupujący nie wpłaci całej kwoty zaliczki w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odmowa wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę z tego...
Inne usługi
5340 2013-10-17 XVII AmC 11957/12
"Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego zgodnie z § 7 poniżej jako dzień wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy za zapłatą kwoty odstępnego w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki"
Inne usługi
5339 2013-10-17 XVII AmC 10233/12
"Portal zastrzega prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy lub modernizacji aplikacji"
Inne usługi
5338 2013-10-17 XVII AmC 10231/12
"Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych konta użytkownika jak i za dane korespondencyjne"
Inne usługi
5335 2013-10-17 XVII AmC 4446/12
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę"
Inne usługi
5334 2013-10-17 XVII AmC 4444/12
"Drukarnia DGE nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie"
Inne usługi
5330 2013-10-15 XVII AmC 4445/12
"Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana"
Inne usługi
5324 2013-10-15 XVII AmC 8696/12
"Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla...
Inne usługi
5316 2013-10-04 XVII AmC 6438/12
"Strony zgodnie ustalają, iż z upływem okresu wyłączności, o którym mowa powyżej umowa niniejsza przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z...
Inne usługi
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: