Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5208 2013-08-20 XVII AmC 11499/12
"Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, SWN nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji"
Inne usługi
5207 2013-08-20 XVII AmC 4357/12
"W żadnym wypadku Imprint nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Imprint z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze usług"
Inne usługi
5206 2013-08-20 XVII AmC 4356/12
"Imprint nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała"
Inne usługi
5205 2013-08-20 XVII AmC 4355/12
"Imprint nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu"
Inne usługi
5204 2013-08-20 XVII AmC 4354/12
"Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Imprint na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Imprint"
Inne usługi
5203 2013-08-20 XVII AmC 2034/13
"W wyniku produkcji wielkoseryjnej dopuszcza się tolerancję ilościową do +-5%"
Inne usługi
5202 2013-08-20 XVII AmC 2033/13
"Serwis i administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku integracji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od serwisu i administratora"
Inne usługi
5201 2013-08-20 XVII AmC 9161/12
"Drukarnia Internetowa Wojtex ma prawo do anulowania zlecenia bez podania powodu odwołania"
Inne usługi
5200 2013-08-20 XVII AmC 9159/12
"Reklamacje można złożyć do 2 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana"
Inne usługi
5199 2013-08-20 XVII AmC 9158/12
"Drukarnia internetowa Wojtex nie ponosi odpowiedzialności za ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"
Inne usługi
5198 2013-08-12 XVII AmC 5293/12
"Drukarnia Veraprint nie ponosi odpowiedzialności za ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 55 ilości zamówionej przy zakupie"
Inne usługi
5197 2013-08-12 XVII AmC 5291/12
"Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń"
Inne usługi
5189 2013-08-12 XVII AmC 5564/12
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"
Inne usługi
5186 2013-08-12 XVII AmC 8633/12
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Odpowiedzialność za uszkodzoną przesyłkę ponosi firma zewnętrzna."
Inne usługi
5185 2013-08-12 XVII AmC 8632/12
"Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy"
Inne usługi
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  • Adres publikacyjny: