Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5390 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do nadawcy, odbiorcy, jak...
Inne usługi
5389 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substytucje przesyłki, jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo...
Inne usługi
5388 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec firmy Goniec"
Inne usługi
5387 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Nadawca, odbiorca, lub zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody firmy GONIEC przenieść należnych mu wierzytelności wobec firmy Goniec na osobę trzecią"
Inne usługi
5386 2013-10-25 XVII AmC 680/13
"Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku"
Inne usługi
5385 2013-10-25 XVII AmC 671/13
"Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"
Inne usługi
5384 2013-10-25 XVII AmC 674/13
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę"
Inne usługi
5383 2013-10-23 XVII AmC 8697/12
"W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe bądź zataił wiadomości mające istotne znaczenie dla sprawy, w tym nie przekazał istotnej dokumentacji lub też podjął czynności o...
Inne usługi
5382 2013-10-23 XVII AmC 8697/12
"W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czynności dokonane do tego czasu, w tym pełne wynagrodzenie liczone od wartości...
Inne usługi
5381 2013-10-23 XVII AmC 8697/12
"W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasądowej zawartej z dłużnikiem świadczeń okresowych na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości 1-miesięcznego przyznanego świadczenia...
Inne usługi
5379 2013-10-22 XVII AmC 2308/13
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publikowanych na rzecz Skarbu...
Inne usługi
5378 2013-10-22 XVII AmC 2307/13
"Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania...
Inne usługi
5377 2013-10-22 XVII AmC 2306/13
"Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"
Inne usługi
5376 2013-10-22 XVII AmC 2305/13
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzania w...
Inne usługi
5375 2013-10-22 XVII AmC 669/13
"Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL"S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu"
Inne usługi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: