Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5650 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub...
Inne usługi
5649 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub...
Inne usługi
5648 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z...
Inne usługi
5647 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do (...) Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych"
Inne usługi
5646 2014-05-16 XVII AmC 5448/11
"Strony nie przewidują możliwości przedterminowego rozwiązania umowy"
Inne usługi
5629 2014-04-23 XVII AmC 4460/12
"Reklamacje można złożyć do 6 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacje danej usługi nie będą rozpatrywane"
Inne usługi
5628 2014-04-23 XVII AmC 1026/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy (...) wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki i nie przysługują mu w takim przypadku żadne roszczenia wobec Sprzedawcy"
Inne usługi
5627 2014-04-23 XVII AmC 1027/13
"Przy przekroczeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o więcej niż 60 dni, licząc od dnia wskazanego w par. 4 pkt. 1, Klient nabywa prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy, chyba że strony przystąpią do renegocjacji...
Inne usługi
5620 2014-04-10 XVII AmC 11123/12
"Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awariami samochodu lub innymi okolicznościami (...)"
Inne usługi
5619 2014-04-10 XVII AmC 11122/12
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji: kradzież samochodu - całkowita utrata kaucji"
Inne usługi
5615 2014-04-02 XVII AmC 4886/12
"Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do (...) wykluczenia (...) poszczególnych usług i towarów objętych Programem"
Inne usługi
5614 2014-03-31 XVII AmC 3994/12
"Zleceniodawca po podpisaniu Umowy nie może zrezygnować z Zamówionego dzieła, w przeciwnym razie zobowiązuje się zapłacić karę umowną Zleceniobiorcy w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako Odszkodowanie...
Inne usługi
5613 2014-03-31 XVII AmC 3994/12
"Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty cenowej na wykonane prace o ile takie wystąpią"
Inne usługi
5612 2014-03-31 XVII AmC 3994/12
"Dla dostarczonych materiałów, Zleceniodawca zapewnia dogodny dojazd samochodem ciężarowym, na miejsce dostarczenia dzieła. Jeśli wystąpi niemożliwość dowiezienia materiałów na sam plac budowy z uwagi na brak drogi, brak...
Inne usługi
5592 2014-03-25 XVII AmC 5080/12
"Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z programu wybranej Stacji bez podania przyczyny"
Inne usługi
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: