Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5720 2014-07-03 XVII AmC 5088/12
"W przypadku opóźnienia w oddaniu sprzętu (...) Uczestnik zostanie obciążony kosztami wypożyczenia sprzętu w wysokości 500 zł netto"
Inne usługi
5713 2014-07-01 XVII AmC 3225/11
"Renault nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych"
Inne usługi
5712 2014-07-01 XVII AmC 3225/11
"Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Renault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek...
Inne usługi
5710 2014-06-10 XVII AmC 3814/10
"Złożenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności za wykonany przewóz"
Inne usługi
5708 2014-06-03 XVII AmC 5406/11
"W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (...) niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązania wymienionego w (...) Uprawniona zobowiązuje się zapłacić Funduszowi kwotę ...zł...
Inne usługi
5707 2014-06-03 XVII AmC 5406/11
"Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka Uprawnionej. Inna osoba może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy jest przez Uprawnioną utrzymywana i zarazem niezbędna dla właściwego...
Inne usługi
5706 2014-06-03 XVII AmC 5406/11
"Strony zastrzegają, że Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. (...) Spółka może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 31 dni od dnia sporządzenia Raportu (...) najpóźniej do dnia... 2011 r....
Inne usługi
5705 2014-06-03 XVII AmC 9891/12
"Anulowanie opłaconego zlecenia możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu "przystępujemy do realizacji zamówienia"obciążone jest karą umowną w wysokości 65,00 zł brutto"
Inne usługi
5697 2014-05-26 XVII AmC 607/13
"Zleceniobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że Zleceniodawca wykonuje samodzielnie czynności rozliczeniowe szkody z ubezpieczycielem lub innym podmiotem bez uzgadniania z...
Inne usługi
5696 2014-05-26 XVII AmC 607/13
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę przed ostatecznym zakończeniem postępowania likwidacyjnego, zobowiązany jest on do pokrycia na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich rzeczywiście poniesionych kosztów biura...
Inne usługi
5695 2014-05-26 XVII AmC 607/13
"Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na bieżąco, przed złożeniem pozwu do Sądu. W tym celu Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do pokrycia z...
Inne usługi
5694 2014-05-26 XVII AmC 607/13
"Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W...
Inne usługi
5693 2014-05-26 XVII AmC 607/13
"Wynagrodzenie prowizyjne będzie wyższe o 3% w przypadku gdy sprawa z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy, będzie trwała dłużej niż jeden rok, od dnia podpisania niniejszej umowy. Powyższa prowizja zwiększy się o taki...
Inne usługi
5692 2014-05-26 XVII AmC 607/13
"Niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z pkt. 1, Zleceniobiorcy przysługuje prawo doliczenia dodatkowych kosztów powstałych z tytułu: a) opłat urzędowych; b) kosztów dojazdu związanych z realizacją umowy zlecenia; c)...
Inne usługi
5691 2014-05-21 XVII AmC 4266/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki"
Inne usługi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: