Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5841 2014-11-12 XVII AmC 27246/13
"Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru oraz koszt przesyłki, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego bądź koszt przekazu pocztowego"
Inne usługi
5833 2014-11-04 XVII AmC 11444/12
"Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 13.1, Sonbou nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za: (...) utratę danych przez użytkownika"
Inne usługi
5832 2014-10-31 XVII AmC 11907/12
"Spod odpowiedzialności Operatora wyłączone są również wszelkie zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem"
Inne usługi
5831 2014-10-28 XVII AmC 429/14
"P&C nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie staranności w wyborze wykonawców"
Inne usługi
5830 2014-10-24 XVII AmC 33578/13
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia"
Inne usługi
5827 2014-10-17 XVII AmC 33582/13
"Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy"
Inne usługi
5802 2014-08-29 XVII AmC 193/12
"Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Lublina"
Inne usługi
5795 2014-08-27 XVII AmC 3751/12
"PW Jard zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie"
Inne usługi
5792 2014-08-27 XVII AmC 11373/12
"Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 400, - (słownie: czterysta złotych 00/100). Podpisanie umowy przez obie strony jest jednoznaczne z pobraniem od rodzica/opiekuna prawnego wpisowego....
Inne usługi
5779 2014-08-14 XVII AmC 13322/12
"Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. (...) Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej"
Inne usługi
5778 2014-08-14 XVII AmC 13322/12
"Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu"
Inne usługi
5777 2014-08-14 XVII AmC 13322/12
"Pozostałe kary umowne; v) inne, niewymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - 2000 zł"
Inne usługi
5771 2014-08-14 XVII AmC 10754/12
"Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt c Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy...
Inne usługi
5770 2014-08-14 XVII AmC 34594/13
"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie...
Inne usługi
5764 2014-08-14 XVII AmC 11872/12
"Z ważnych przyczyn konto może zostać usunięte przez playpal.pl"
Inne usługi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: