Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5859 2014-11-28 XVII AmC 11863/12
"Operator, jego pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Serwisu DealBuy.pl"
Inne usługi
5858 2014-11-28 XVII AmC 11862/12
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Serwisu DealBuy.pl jak również niedozwolone zachowanie Użytkowników..."
Inne usługi
5857 2014-11-28 XVII AmC 11860/12
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu..."
Inne usługi
5856 2014-11-28 XVII AmC 11859/12
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich loginu, adresu e-mail i hasła"
Inne usługi
5855 2014-11-28 XVII AmC 11858/12
"Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się na to, że korzystanie z Serwisu DealBuy.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko"
Inne usługi
5854 2014-11-28 XVII AmC 11856/12
"Użytkownik nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Operatora ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Operator popełni błąd w prezentacji Usługi, jego...
Inne usługi
5852 2014-11-21 XVII AmC 11417/12
"OCRZilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za: jakość dokumentów wynikowych wytworzonych przez serwis"
Inne usługi
5849 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby "Wykonawcy""
Inne usługi
5848 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
""Wykonawca"nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z której korzystają samochody ciężarowe wykorzystywane przy realizowaniu niniejszej Umowy"
Inne usługi
5847 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
""Zleceniodawca"zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania "Rozliczenia wykonanych prac"
Inne usługi
5846 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Po odbiorze przedmiotu Umowy "Wykonawca"sporządzi "Rozliczenie wykonanych prac", na podstawie którego wystawi fakturę za wykonane roboty i doliczy należny podatek VAT"
Inne usługi
5845 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Jeśli "Zleceniodawca"nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany"
Inne usługi
5844 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Ceny ustalone podczas sporządzania niniejszej Umowy nie podlegają negocjacji przy rozliczeniu końcowym. Wszystkie ceny znajdujące się w Umowie i "Cenniku"(ew."Kosztorysie") są cenami netto"
Inne usługi
5843 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Strony ustaliły, że wszystkie prace dodatkowe nie wskazane w umowie zostaną rozliczone wg cennika będącego częścią Umowy, zaakceptowanego przez "Zleceniodawcę". Zlecenie robót dodatkowych nie wymaga formy pisemnej"
Inne usługi
5842 2014-11-21 XVII AmC 3644/13
"Strony ustalają, że ilości robót, o których mówi niniejsza umowa są ilościami orientacyjnymi i będą mogły ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu"
Inne usługi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: