Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5950 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"(...) Opłata manipulacyjna w wysokości 10% całkowitej ceny Biletów Follow My Team zostanie dodana do ceny zamówienia. Jeżeli wybrana Drużyna nie przejdzie wszystkich etapów turnieju UEFA EURO 2012 ?, Posiadacz Biletu Follow My...
Inne usługi
5949 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"UEFA nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu (...) opóźnienia w ich (biletów) dostawie"
Inne usługi
5948 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"Opłata administracyjna (...) nie podlega zwrotowi (w tym przypadku sprzedaży Biletów za pośrednictwem Platformy Odsprzedaży Biletów)"
Inne usługi
5947 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"Na żądanie, Wnioskodawcy dostarczą UEFA wszelkie dane, w tym nazwisko i adres swoich Gości. Jeżeli Wnioskodawca odmówi dostarczenia takich danych w terminie określonym przez UEFA, UEFA zastrzega sobie prawo do odmowy...
Inne usługi
5946 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"Wnioskodawcy potwierdzają, że zrozumieli, akceptują i będą przestrzegać postanowień oświadczenia o prywatności, [...] i niniejszych Warunków, które to dokumenty można znaleźć na stronie internetowej UEFA (). Za wiążącą uznaje...
Inne usługi
5945 2015-01-20 XVII AmC 5417/11
"UEFA nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowo wprowadzone informacje, awarie techniczne internetu, awarie sprzętu i oprogramowania komputerowego lub utracone, niekompletne lub nieczytelne zgłoszenia, bądź brak możliwości...
Inne usługi
5944 2015-01-19 XVII AmC 11419/12
"OCRZilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za: (...) zapewnienie ochrony dostępu do plików wytworzonych przez serwis"
Inne usługi
5940 2015-01-16 XVII AmC 10180/12
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i...
Inne usługi
5939 2015-01-16 XVII AmC 10180/12
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i...
Inne usługi
5938 2015-01-16 XVII AmC 10180/12
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i...
Inne usługi
5935 2015-01-12 XVII AmC 13290/12
"II.Cza trwania (...) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy miesiące przed jej każdorazowym końcem, to przedłuża się ona o dalsze 12 miesięcy. Obowiązuje to odpowiednio również dla...
Inne usługi
5919 2014-12-19 XVII AmC 13310/12
"Wszystkie koszty napraw jak odpowiedzialność za kradzież spoczywają w 100% na Najemcy na podstawie kosztorysu wyceny przez osobę reprezentującą przez Wynajmującego"
Inne usługi
5907 2014-12-09 XVII AmC 2287/13
"Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z kwot przekraczającej 7 dni jest równoznaczne z ostąpieniem od Umowy z winy Klienta, chyba, że Sprzedawca najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni oświadczy pisemnie, że decyduje się kontynuować...
Inne usługi
5906 2014-12-09 XVII AmC 2287/13
"W przypadku odstąpienia Klienta od zawartej umowy (...) z przyczyn leżących po stronie Klienta (...) w przypadku nie wypłacenia zadatku (...) Klient bez dodatkowego wezwania zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% ceny...
Inne usługi
5905 2014-12-05 XVII AmC 2290/13
"W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacony zadatek w podwójnej wysokości oraz jakiekolwiek pozostałe kwoty w wartościach nominalnych, co w całości wyczerpie roszczenie do Sprzedawcy z tytułu niewykonania niniejszej...
Inne usługi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: