Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5586 2014-03-18 XVII AmC 5565/12
"Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
Inne usługi
5585 2014-03-18 XVII AmC 5565/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy"
Inne usługi
5584 2014-03-18 XVII AmC 5565/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
Inne usługi
5583 2014-03-18 XVII AmC 10760/12
"W szczególnych przypadkach firma Speed Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość podstawienia auta z tej samej klasy w przypadku (...) przyczyn niezależnych takich jak przedłużenie wynajmu przez klienta poprzednio korzystającego"
Inne usługi
5566 2014-03-11 XVII AmC 9914/12
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w § 7, Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"
Inne usługi
5564 2014-03-11 XVII AmC 5053/12
"W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (...) z zastrzeżeniem, że żadne uprawnienia Uczestnika przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią prawnie...
Inne usługi
5556 2014-02-24 XVII AmC 7520/12
"Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta lub niemożliwości dodzwonienia się, przewoźnika do klienta"
Inne usługi
5551 2014-02-14 XVII AmC 2028/12
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (...) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną"
Inne usługi
5550 2014-02-14 XVII AmC 2027/12
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną"
Inne usługi
5549 2014-02-14 XVII AmC 2025/12
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części stanowiącej substancję przesyłki, jeżeli opakowanie to, jest jedynym opakowaniem przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności...
Inne usługi
5548 2014-02-14 XVII AmC 2023/12
"VIP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy, jak i osób...
Inne usługi
5531 2014-02-04 XVII AmC 3969/12
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym"
Inne usługi
5530 2014-02-04 AmC XVII 5921/11
"Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania zwycięzcom Konkursu Nagród o zbliżonych do wskazanych w punkcie V Regulaminu, parametrach i cenie w przypadku braku możliwości zakupu przez Organizatora nagród wskazanych w ww....
Inne usługi
5529 2014-02-04 XVII AmC 10208/12
"W żadnym przypadku ePolishWife.pl nie będzie prawnie lub finansowo odpowiedzialny za ewentualne straty lub szkody poniesione z tytułu jego użytkowania"
Inne usługi
5526 2014-02-04 XVII AmC 4002/12
"Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca"
Inne usługi
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: