Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5690 2014-05-21 XVII AmC 4264/12
"Serwis www.taniedanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony..."
Inne usługi
5670 2014-05-20 XVII AmC 8867/12
"zmiana opłat, o której mowa w pkt 8 uzasadnia skorzystanie przez opiekuna z przysługującego mu prawa do: a) wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego...
Inne usługi
5669 2014-05-20 XVII AmC 8867/12
"Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat zawartych w niniejszej umowie oraz Regulaminie opłat w okresie obowiązywania Umowy w sytuacji zmiany wskaźnika cen towarów i usług (...), jak również w razie wzrostu...
Inne usługi
5666 2014-05-20 XVII AmC 4743/12
"Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obiektu. W przypadku zaniechannia tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych"
Inne usługi
5665 2014-05-20 XVII AmC 4743/12
"Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też...
Inne usługi
5664 2014-05-20 XVII AmC 4743/12
"W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji In., Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą...
Inne usługi
5663 2014-05-20 XVII AmC 4743/12
"Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia... do dnia... bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia", zawarty we wzorcu pn. "Umowa o korzystanie z usług"
Inne usługi
5658 2014-05-16 VI ACa 634/13
"W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu"
Inne usługi
5657 2014-05-16 VI ACa 634/13
"W przypadku nie zrealizowania rezerwacji telefonicznej auta koszt rezerwacji wynoszący 500 zł ponosi rezerwujący"
Inne usługi
5656 2014-05-16 XVII AmC 5296/11
"Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10- do 30-krotności dobowej stawki najmu"(pkt. 20 wzorca)
Inne usługi
5655 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane (...) w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji"
Inne usługi
5654 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu..."
Inne usługi
5653 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych...
Inne usługi
5652 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych...
Inne usługi
5651 2014-05-16 XVII AmC 10089/12
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpwiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub...
Inne usługi
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: