Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5763 2014-08-14 XVII AmC 11869/12
"playpal.pl jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu playpal.pl, jeżeli jest to spowodowane: (...) b) przyczynami niezależnymi od playpal.pl"
Inne usługi
5759 2014-08-11 XVII AmC 10759/12
"Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł"
Inne usługi
5758 2014-08-11 XVII AmC 1807/14
"Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby wydawnictwa"
Inne usługi
5757 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy"
Inne usługi
5756 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i...
Inne usługi
5755 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i...
Inne usługi
5754 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 500 zł"
Inne usługi
5753 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"Brak lub uszkodzenie radioodtwarzacza - 900 zł"
Inne usługi
5752 2014-08-11 XVII AmC 10727/12
"O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że, szkoda została wyrządzona przez...
Inne usługi
5739 2014-08-05 XVII AmC 4313/12
"Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (...) niewyłonienia zwycięzcy"
Inne usługi
5738 2014-08-05 XVII AmC 4313/12
"Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"
Inne usługi
5737 2014-08-05 XVII AmC 4313/12
"Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (...) odwołania Konkursu bez podania przyczyny (...)"
Inne usługi
5733 2014-08-05 XVII AmC 1579/12
"Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (...) jest skuteczna wobec DM BOŚ nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu doręczenia DM BOŚ stosownej dyspozycji za wyjątkiem dyspozycji odwołania lub...
Inne usługi
5732 2014-07-31 VI ACa 1755/13
"W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę po wystosowaniu przez Zleceniobiorcę wniosku o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia zmierzającego do likwidacji szkody w postępowaniu przedsądowym, Zleceniodawca zapłaci...
Inne usługi
5731 2014-07-23 XVII AmC 10053/12
"Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, faktura)"
Inne usługi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: