Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5438 2013-11-07 XVII AmC 1249/12
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii"
Inne usługi
5429 2013-11-07 XVII AmC 10740/12
"Opłata administracyjna za szkodę rozliczoną w ciężar polisy Auto Casco wynajmującego auta 2.000 zł"
Inne usługi
5426 2013-11-07 XVII AmC 5430/12
"Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak: - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie, -...
Inne usługi
5425 2013-11-07 XVII AmC 9050/12
"Zamawiający zobowiązuje się do kontaktowania z nabywcą bądź potencjalnym nabywcą Nieruchomości przedstawionym przez Agencję wyłącznie za pośrednictwem Agencji do chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży Nieruchomości. W...
Inne usługi
5420 2013-11-06 XVII AmC 8294/12
"(...) Drukarnia Wielkoformatowa Prosper dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską (...)"
Inne usługi
5419 2013-11-06 XVII AmC 8293/12
"Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru"
Inne usługi
5418 2013-11-06 XVII AmC 8292/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski"
Inne usługi
5417 2013-11-06 XVII AmC 8290/12
"Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl"
Inne usługi
5397 2013-10-25 XVII AmC 8797/12
"W przypadku gdy Zamawiający naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1 i nie ujawni Agencji ceny sprzedaży Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w kwocie stanowiącej 2% szacowanej ceny rynkowej...
Inne usługi
5396 2013-10-25 XVII AmC 8798/12
"Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne jeżeli dotyczy klientów przekazanych Zamawiającemu przez pośrednika w trakcie trwania umowy"
Inne usługi
5395 2013-10-25 XVII AmC 8795/12
"Jeżeli Zamawiający działa w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, a osoba ta nie zapłaciła Agencji prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Agencji prowizję bez względu na stosunek łączący go z tą osobą. W przypadku braku...
Inne usługi
5394 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Jeżeli nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 300 złotych i odpowiedzialność firmy Goniec ograniczona jest jak w ust.7"
Inne usługi
5393 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Odpowiedzialność firmy Goniec z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do kwoty 300 złotych"
Inne usługi
5392 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeżeli zaistniały one z przyczyn: (...) innych zdarzeń losowych niezawinionych przez firmę Goniec"
Inne usługi
5391 2013-10-25 XVII AmC 3461/12
"Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy Goniec, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 505 kwoty przewoźnego tzn. opłaty...
Inne usługi
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: