Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5240 2013-09-16 XVII AmC 5176/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"
Inne usługi
5239 2013-09-16 XVII AmC 5176/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu"
Inne usługi
5238 2013-09-16 XVII AmC 5174/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"
Inne usługi
5237 2013-09-16 XVII AmC 5174/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"
Inne usługi
5236 2013-09-16 XVII AmC 5174/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"
Inne usługi
5235 2013-09-16 XVII AmC 5174/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną"
Inne usługi
5232 2013-09-16 XVII AmC 11558/12
"Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego ze względu na siedzibę wynajmującego"
Inne usługi
5231 2013-09-16 XVII AmC 11555/12
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"
Inne usługi
5222 2013-08-28 XVII AmC 9441/12
"Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez podmiot doręczający (firma kurierska, Poczta Polska)"
Inne usługi
5214 2013-08-20 XVII AmC 4671/12
"Digital Alea nie ponosi odpowiedzialności za (...) opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk (...)"
Inne usługi
5213 2013-08-20 XVII AmC 5546/12
"Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika"
Inne usługi
5212 2013-08-20 XVII AmC 9889/12
"Po rozwiązaniu umowy, spółka Optilan nie ponosi odpowiedzialności za dane klienta pozostawione przez niego na serwerach"
Inne usługi
5211 2013-08-20 XVII AmC 9886/12
"W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić Optilam...
Inne usługi
5210 2013-08-20 XVII AmC 11501/12
"SWN nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Aplikacji związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą....
Inne usługi
5209 2013-08-20 XVII AmC 11500/12
"SWN zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.javiem.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji"
Inne usługi
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  • Adres publikacyjny: