Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5019 2013-07-01 XVII AmC 119/12
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (...) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy nadaniu"
Inne usługi
5018 2013-07-01 XVII AmC 118/12
"Oszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania Odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki chyba, że szkoda...
Inne usługi
5017 2013-07-01 XVII AmC 117/12
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich"
Inne usługi
5016 2013-07-01 XVII AmC 116/12
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy nadaniu"
Inne usługi
5015 2013-06-26 XVII AmC 4335/12
"Opłaty instalacyjne i aktywacyjne nie podlegają zwrotowi"
Inne usługi
5001 2013-06-25 XVII AmC 3670/12
"Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny w Poznaniu"
Inne usługi
5000 2013-06-25 XVII AmC 2438/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów (...)"
Inne usługi
4999 2013-06-25 XVII AmC 2435/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród (...)"
Inne usługi
4998 2013-06-25 XVII AmC 2208/12, XVII AmC 2209/12, XVII AmC 2210/12, XVII AmC 2211/12, XVII AmC 2212/12,XVII AmC 2213/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez operatorów telefonicznych, pocztę czy kurierów, listów czy innych przesyłek wysłanych w związku z niniejszą loterią. Wszystkie...
Inne usługi
4988 2013-06-20 XVII AmC 4745/12
"Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy"
Inne usługi
4983 2013-06-19 XVII AmC 4842/12
"Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez DPD z zachowaniem warunków, o...
Inne usługi
4982 2013-06-19 XVII AmC 4252/12
"Doma Services nie ponosi odpowiedzialności, za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy, jak i osób trzecich"
Inne usługi
4981 2013-06-19 XVII AmC 4251/12
"Doma Services nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrotu jeżeli: (...) d) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną w liście przewozowym"
Inne usługi
4977 2013-06-19 XVII AmC 3555/12
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu"
Inne usługi
4974 2013-06-19 XVII AmC 3011/12
"Nie odpowiadamy za opóźnienie w dostawie przesyłek oraz zniszczenia spowodowane przez Pocztę Polską i firmy kurierskie"
Inne usługi
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  • Adres publikacyjny: