Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
4973 2013-06-19 XVII AmC 2753/12
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora"
Inne usługi
4971 2013-06-19 XVII AmC 1829/12
"PTRIZ sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską"
Inne usługi
4970 2013-06-19 XVII AmC 1126/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Promocji (...)"
Inne usługi
4965 2013-06-18 XVII AmC 8631/12
"Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych takich jak awarie sieci elektrycznej, awarie maszyny drukującej"
Inne usługi
4958 2013-06-18 XVII AmC 5449/12
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów powstałe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu, wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, zastosowanie się...
Inne usługi
4957 2013-06-18 XVII AmC 5447/12
"...bagaż, po który w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia nie zgłosiła się osoba uprawniona, uznaje się za porzucony i może zostać zbyty przez Przewoźnika, który zatrzyma uzyskany dochód"
Inne usługi
4942 2013-06-18 XVII AmC 4340/12
"Optilan nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami i przerwami w świadczeniu usług"
Inne usługi
4941 2013-06-18 XVII AmC 4334/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie łącza, wynikłe z przyczyn leżących poza Operatorem (w szczególności awarie: łączy innych operatorów, w tym międzynarodowych, awarie innych pośrednich stacji...
Inne usługi
4940 2013-06-18 XVII AmC 4312/12
"KUBA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, (...) w szczególności jeśli: (...) d. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się z deklarowanymi"
Inne usługi
4939 2013-06-18 XVII AmC 4311/12
"KUBA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zawinione zagubienie przesyłki, ubytek lub uszkodzenie, przy czym, odpowiedzialność ta dotyczy rzeczywistej wartości"
Inne usługi
4938 2013-06-18 XVII AmC 4310/12
"KUBA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, (...) w szczególności jeśli: (...) c. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością zadeklarowaną..."
Inne usługi
4937 2013-06-18 XVII AmC 4309/12
"KUBA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy..."
Inne usługi
4936 2013-06-18 XVII AmC 4307/12
"Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia"
Inne usługi
4935 2013-06-18 XVII AmC 4186/12
"Organizator Programu zastrzega sobie prawo jego (...) zakończenia w dowolnym momencie"
Inne usługi
4934 2013-06-18 XVII AmC 4185/12
"Organizator Programu zastrzega sobie prawo jego zawieszenia (...) w dowolnym momencie"
Inne usługi
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  • Adres publikacyjny: