Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5120 2013-08-05 XVII AmC 5173/12
"Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne (...) przerwy w połączeniach internetowych"
Inne usługi
5109 2013-08-02 VI ACa 1246/12
"Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres siedziby ISL i powinna zawierać (...) kopię protokołu stwierdzającego szkodę z czytelnym podpisem kuriera"
Inne usługi
5097 2013-08-02 XVII AmC 4476/12
"Drukarnia wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu"
Inne usługi
5096 2013-08-02 XVII AmC 4476/12
"Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Drukarni Ligatura"
Inne usługi
5094 2013-08-02 XVII AmC 2026/12
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy nie nastąpiły one z winy VIP"
Inne usługi
5086 2013-08-01 XVII AmC 4117/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do stron internetowych Klubu (...)"
Inne usługi
5085 2013-08-01 XVII AmC 4117/12
"Organizator (...) nie odpowiada za (...) szkody powstałe w czasie transmisji danych ze strony www.orsay-club.pl do Uczestniczki"
Inne usługi
5084 2013-08-01 XVII AmC 4112/12
"Organizator (...) nie odpowiada za opóźnienia (...) danych (...) w czasie transmisji danych ze strony www.orsay-club.pl do Uczestniczki"
Inne usługi
5083 2013-08-01 XVII AmC 4112/12
"Organizator (...) nie odpowiada za (...) utratę danych (...) w czasie transmisji danych ze strony www.orsay-club.pl do Uczestniczki"
Inne usługi
5052 2013-07-18 XVII AmC 5082/12
"Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora"
Inne usługi
5029 2013-07-10 XVII AmC 5324/12
"Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych Serwis korzystał z usług innych podmiotów, w szczególności posłańców, kurierów i poczty, nie będących pracownikami Serwisu, za których działania lub zaniechania...
Inne usługi
5028 2013-07-10 XVII AmC 4854/12
"Wysokość odszkodowania za szkody nie może przekraczać wysokości opłaty Serwisu za wykonanie usługi"
Inne usługi
5027 2013-07-10 XVII AmC 5083/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt II regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora"
Inne usługi
5022 2013-07-01 XVII AmC 5183/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród (...)"
Inne usługi
5020 2013-07-01 XVII AmC 578/12
"Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu"
Inne usługi
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  • Adres publikacyjny: