Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5169 2013-08-12 XVII AmC 5292/12
"Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana"
Inne usługi
5168 2013-08-12 XVII AmC 5290/12
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tę kwotę"
Inne usługi
5167 2013-08-12 XVII AmC 6067/12
"Reklamacje do wykonanej usługi należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia"
Inne usługi
5166 2013-08-12 XVII AmC 6066/12
"Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu i regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Aroba.pl"
Inne usługi
5157 2013-08-07 XVII AmC 7594/12
"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika"
Inne usługi
5143 2013-08-07 XVII AmC 5437/12
"SPEEDBUS ponosi odpowiedzialność za zaginięcie bagażu tylko i wyłącznie wtedy, gdy pasażer wykupił bilet bagażowy. Górna granica odpowiedzialności kończy się dla tej kategorii bagażu na kwocie 500 zł"
Inne usługi
5142 2013-08-07 XVII AmC 5436/12
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w autobusach"
Inne usługi
5141 2013-08-07 XVII AmC 5435/12
"Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy SPEEDBUS"
Inne usługi
5135 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"Rozpoznanie reklamacji przez Wykonawcę uzależnione jest od uprzedniej całkowitej zapłaty należności przez Zamawiającego"
Inne usługi
5134 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonane usługi, natomiast okres i zasady i warunki gwarancji na wmontowane materiały określa ich karta gwarancyjna, którą Wykonawca dostarcza Zamawiającemu po odbiorze robót....
Inne usługi
5133 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy stolarki budowlanej przed kradzieżą lub zniszczeniem przez osoby trzecie do czasu odbioru prac budowlano-montażowych, niemniej jednak opóźnienie w przystąpieniu do odbioru prac...
Inne usługi
5132 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"Zamawiający jest zobowiązany dokonać ogólnego odbioru prac w zakresie co do ilości i widocznych wad niezwłocznie po zamontowaniu stolarki. Drobne usterki Zamawiający ma obowiązek zgłosić najpóźniej następnego dnia roboczego. W...
Inne usługi
5131 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"Ewentualne drobne usterki montowanej stolarki dopuszczone przez Zamawiającego jako możliwe do usunięcia w trybie reklamacyjnym przez producenta, nie stanowią podstawy do opóźnienia odbioru prac montażowych"
Inne usługi
5130 2013-08-05 XVII AmC 1586/12
"W przypadku kiedy Zamawiający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie umożliwi montażu zamówionej stolarki w terminie do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia mu gotowości w tym zakresie przez Wykonawcę, wpłacona przez niego...
Inne usługi
5121 2013-08-05 XVII AmC 5173/12
"Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości (...) w połączeniach internetowych"
Inne usługi
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • Adres publikacyjny: