Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3994/12
Numer wpisu:5614
Data wpisu:2014-03-31
Data wydania wyroku:2012-12-03
Sygnatura akt:XVII AmC 3994/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Renata Płonka, Sławomir Płonka
Oznaczenie pozwanego:Piotr Cebrat
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zleceniodawca po podpisaniu Umowy nie może zrezygnować z Zamówionego dzieła, w przeciwnym razie zobowiązuje się zapłacić karę umowną Zleceniobiorcy w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako Odszkodowanie Umowy niezrealizownaej"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie-VI Wydział Cywilny z dnia 11 października 2013 r., sygn. akt VI ACa 221/13, uchylający zaskarżony wyrok (apelacja pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego) Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3994/12, w punkcie I ppkt 4 (dotyczył uznania za niedozwolone postanowienia wzorca umowy)
Branża:Inne usługi
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Inne usługi"
numer data wpisu postanowienie branża
5996 2015-02-20 XVII AmC 11805/12
"Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Rudbauer Sp. z o.o. z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera"
Inne usługi
5993 2015-02-20 XVII AmC 12750/12
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)"
Inne usługi
5992 2015-02-20 XVII AmC 12744/12
"Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego"
Inne usługi
5971 2015-01-22 XVII AmC 13297/12
"Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za...
Inne usługi
5964 2015-01-22 XVII AmC 12365/12
"HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"
Inne usługi
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: