Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 11961/12
Numer wpisu:5344
Data wpisu:2013-10-17
Data wydania wyroku:2013-06-24
Sygnatura akt:XVII AmC 11961/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Sprzedawca odstąpi od niniejszej umowy z powodu opóźnienia z odbiorem samochodu przez Kupującego, Kupujący będzie także zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieodebranie samochodu w terminie w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 powyżej na dzień planowanego wydania samochodu"
Branża:Inne usługi
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Inne usługi"
numer data wpisu postanowienie branża
5996 2015-02-20 XVII AmC 11805/12
"Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Rudbauer Sp. z o.o. z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera"
Inne usługi
5993 2015-02-20 XVII AmC 12750/12
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)"
Inne usługi
5992 2015-02-20 XVII AmC 12744/12
"Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego"
Inne usługi
5971 2015-01-22 XVII AmC 13297/12
"Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za...
Inne usługi
5964 2015-01-22 XVII AmC 12365/12
"HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"
Inne usługi
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: