Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 4444/12
Numer wpisu:5334
Data wpisu:2013-10-17
Data wydania wyroku:2013-03-05
Sygnatura akt:XVII AmC 4444/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Elżbieta Iwan - Elżbieta Iwan DGE Grupa Elżbieta Iwan z siedzibą w Świdnicy
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Drukarnia DGE nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie"
Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 lipca 2013 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 5 marca 2013 r. (sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2013 r.)
Branża:Inne usługi
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Inne usługi"
numer data wpisu postanowienie branża
5996 2015-02-20 XVII AmC 11805/12
"Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Rudbauer Sp. z o.o. z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera"
Inne usługi
5993 2015-02-20 XVII AmC 12750/12
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)"
Inne usługi
5992 2015-02-20 XVII AmC 12744/12
"Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego"
Inne usługi
5971 2015-01-22 XVII AmC 13297/12
"Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za...
Inne usługi
5964 2015-01-22 XVII AmC 12365/12
"HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"
Inne usługi
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: