Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 6/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 153 poz. 1093
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 144 poz. 1048
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 142 poz. 1022
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 139 poz. 990
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 137 poz. 974
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 132 poz. 931
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 128 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 127 poz. 884
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 838
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 120 poz. 832
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 731
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administarcyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 727
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: