Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 128 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 877
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczególnych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 124 poz. 867
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 123 poz. 857
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 837
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 120 poz. 819
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 87 poz. 583
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 86 poz. 575
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 83 poz. 562
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 80 poz. 542
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 78 poz. 527
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 507
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 69 poz. 459
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 435
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 391
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: