Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 9/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 159 poz. 1340
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 156 poz. 1310
  Porozumienie pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzone w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 154 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 135 poz. 1140
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 125 poz. 1053
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 125 poz. 1051
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1038
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 115 poz. 965
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 106 poz. 890
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 874
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 90 poz. 755
  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 80 poz. 697
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 80 poz. 696
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 62 poz. 555
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych
  Więcej
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • Adres publikacyjny: