Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 10/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 61 poz. 544
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 60 poz. 523
  Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 58 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 52 poz. 467
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 52 poz. 466
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 47 poz. 445
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 39 poz. 367
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 36 poz. 319
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 34 poz. 304
  Program Realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 30 poz. 254
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 26 poz. 217
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 25 poz. 207
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 23 poz. 189
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 22 poz. 182
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 22 poz. 181
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: