Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 52 poz. 466
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
Data ogłoszenia:2005-03-30
Data wejscia w życie:2005-04-14

466

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się ramowe statuty publicznych:

1) placówki wychowania pozaszkolnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) szkolnego schroniska młodzieżowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) młodzieżowego ośrodka socjoterapii, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) specjalnego ośrodka wychowawczego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) bursy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) domu wczasów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Publiczne placówki, o których mowa w § 1, dostosują statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowowychowawczych (Dz.U. Nr 95, poz. 434, z 1996 r. Nr 44, poz. 192, z 1997 r. Nr 75, poz. 473 oraz z 2003 r. Nr 132, poz. 1226);

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów i zasad działania publicznych placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ramowych statutów tych placówek (Dz. U. Nr 41, poz. 156 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 758).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. (poz. 466)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).