Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 87 poz. 583
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
Data ogłoszenia:2007-05-18
Data wejscia w życie:2007-06-02

583

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego proponuje zawarcie umowy, o której mowa w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, zwanej dalej „ustawą”, bankom posiadającym rozbudowaną sieć oddziałów.

2. Przedstawiając propozycję podpisania umów, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje banki o:

1) zasadach udzielania kredytów studenckich i korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanego dalej „Funduszem”;

2) maksymalnej wysokości oprocentowania kredytów studenckich, która nie może przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;

3) podstawowych kryteriach, jakie powinien spełniać bank.

§ 2. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowy z bankami, które oferują najkorzystniejsze warunki udzielania kredytów dotyczące w szczególności:

1) oprocentowania kredytu studenckiego;

2) wysokości pobieranej prowizji;

3) lokalizacji i liczby oddziałów udzielających kredytów.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, dokonując wyboru banków, z którymi zawiera umowy, zmierza do stworzenia warunków udzielania kredytów studenckich przez oddziały co najmniej dwóch różnych banków, w miastach, w których mają swoje siedziby uczelnie lub jednostki organizacyjne uczelni i inne jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi studia doktoranckie”.

§ 3. Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o wyborze banków, z którymi zostaną podpisane

umowy, po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

§ 4. Umowa w szczególności:

1) określa zasady przekazywania bankom środków Funduszu przeznaczonych na spłatę:

a) odsetek od kredytów studenckich w kwotach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, oraz odsetek od kredytów umorzonych, naliczonych do dnia przekazania środków,

b) kredytów umorzonych w części lub całości;

2) ustala wysokość oprocentowania kredytów, nieprzekraczającą wielkości określonej w § 1 ust. 2 pkt 2;

3) określa szczegółowe warunki spłaty kredytów;

4) zawiera stwierdzenie o braku uprawnień w przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego do dopłaty do odsetek naliczonych od tego zadłużenia;

5) zawiera zobowiązanie banku do rozpatrywania wniosków o kredyt wszystkich studentów i doktorantów spełniających kryteria określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie, bez względu na uczelnię, rok, formę i kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich -- bez względu na jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, rok, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne;

6) zawiera uprawnienia dla Banku Gospodarstwa Krajowego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji umowy;

7) zawiera zobowiązanie banku kredytującego do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich -- w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

M. Seweryński


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej -- szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.