Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 83
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 7 poz. 38
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 219 poz. 1626
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 214 poz. 1579
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 213 poz. 1569
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 188 poz. 1347
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1305
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1273
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 164 poz. 1166
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 163 poz. 1155
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 160 poz. 1129
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1103
  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 145 poz. 1017
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 139 poz. 978
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: