Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 113 poz. 770
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01

770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwane dalej „jednostkami”, w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz odbiorców sprawozdań.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka samorządu terytorialnego -- gminę, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo i ich związki;

2) zarząd jednostki -- zarząd powiatu, województwa oraz związku jednostek samorządu terytorialnego, a także wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

3) rok budżetowy -- rok kalendarzowy;

4) koniec okresu sprawozdawczego -- ostatni dzień pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego kwartału kalendarzowego lub roku budżetowego, jak również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji jednostki.

3. Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań w zakresie własnych należności, zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji na podstawie niniejszego rozporządzenia są:

1) fundusze celowe posiadające osobowość prawną;

2) państwowe szkoły wyższe;

3) jednostki badawczo-rozwojowe;

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

5) instytucje kultury;

6) Narodowy Fundusz Zdrowia;

7) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

8) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

§ 2. 1. Jednostki sporządzają następujące sprawozdania:

1) Rb-Z -- kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-UZ -- roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-N -- kwartalne sprawozdania o stanie należności. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-UN -- roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

§ 3. 1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

1) część A -- Zobowiązania według tytułów dłużnych;

2) część B -- Poręczenia i gwarancje.

2. Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:

1) część A -- Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;

2) część B -- Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej;

3) część C -- Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

3. Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:

1) część A--Należności;

2) część B -- Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN:

1) sprawozdanie jednostkowe -- sprawozdanie jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) sprawozdanie łączne -- sprawozdanie sporządzane przez jednostki nadzorujące na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;

3) sprawozdanie zbiorcze, według rodzaju jednostki, zwane dalej „sprawozdaniem zbiorczym” -- sprawozdania sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych, które są organem założycielskim lub nadzorującym, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju, z tym że przez sprawozdania zbiorcze należy również rozumieć sprawozdania sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań zbiorczych.

§ 5. 1. Jednostki są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz łącznych odbiorcom tych sprawozdań. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Jednostki sektora finansów publicznych, które są organem założycielskim lub nadzorującym, są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań zbiorczych. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań dla poszczególnych jednostek oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Regionalne izby obrachunkowe na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym, sporządzają i przekazują sprawozdania zbiorcze w terminach określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie otrzymanych sprawozdań zbiorczych sporządza i przekazuje do Ministra Finansów sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek, z uwzględnieniem podziału na jednostki należące do sektora rządowego i samorządowego w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.

§ 6. 1. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.

3. Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.

4.  Kwoty w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w złotych.

5. Sprawozdania sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządza się narastająco według stanu na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ i Rb-UN według stanu na koniec roku budżetowego.

6. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

7. Jednostki są obowiązane sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

8. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania do nadrzędnej jednostki sektora finansów publicznych korekty sprawozdań, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

9. Jednostki sektora finansów publicznych będące odbiorcami sprawozdań jednostkowych, sporządzające sprawozdania łączne i zbiorcze według rodzaju jednostki, są obowiązane sprawdzić prawidłowość otrzymywanych sprawozdań jednostkowych pod względem formalno-rachunkowym. Są one również uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W tym celu mogą zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów.

10. Nieprawidłowości stwierdzone w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 9, powinny zostać usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych i zbiorczych.

11. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2006 r.

2. Do sprawozdań za II kwartał 2006 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z.S. Kluza

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 770)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653).