Trwa ładowanie...
bDKyreHp

Notowania

Prawo spółek

21.12.2016 22:00

SPÓŁKA Z O. O.
 / 
Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.

Przepis art. 266 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

28.10.2016 17:02

PORADY
 / 
Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach?

W prawie pracy nie jest wykluczone, iż zarządzający przedsiębiorstwem może być nadto zatrudniony w nim jako pracownik na stanowisku, które w zakresie obowiązków jest odrębne od zarządzania.

23.08.2016 15:26

PORADY
 / 
Wpływ zmiany formy działalności podmiotu leczniczego na umowy zawarte z NFZ

Zmiany formalno-prawne w podmiocie leczniczym mają istotne znaczenie dla kontraktów zawartych z NFZ.

23.03.2016 10:53

SPÓŁKA PARTNERSKA
 / 
Odpowiedzialność wspólników w spółce partnerskiej

Za błąd partnera odpowiada spółka, co oznacza, że w razie wygrania sporu przez klienta, będzie on prowadził egzekucję z majątku spółki.

27.01.2016 12:30

PORADY
 / 
Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?

Możliwość kontynuacji spółki po śmierci wspólnika, w przypadku spółki dwuosobowej zależy od stanowiska konkretnego sądu.

bDKyreHr
23.11.2015 12:39

PRZYMUSOWY WYKUP AKCJI
 / 
Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

Zaskarżając uchwałę akcjonariusz może próbować podważać ustaloną cenę wykupu akcji, która w jego ocenie jest zaniżona albo wykazywać działania członków zarządu spółki lub dyktowane przez akcjonariuszy większościowych mające na celu przejściowe pogorszenie sytuacji firmy, aby docelowo obniżyć wycenę akcji.

06.10.2015 12:30

PRAWO SPÓŁEK
 / 
Dokapitalizowanie spółki z o. o. Jaki sposób jest najkorzystniejszy?

Przy wyborze odpowiedniej formy dokapitalizowania istotne znacznie mają przede wszystkim rozwiązania przewidziane samą umową spółki.

26.08.2015 9:22

PORADY
 / 
Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?

Jeżeli prokura łączna zostanie udzielona kilku osobom, dla skuteczności czynności prawnej dokonywanej w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdego z nich.

30.07.2015 6:05

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 / 
Jednoosobowa spółka z o. o. ma wady. Zobacz jakie

Prowadzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z profitami, ale i mniej przyjemnymi konsekwencjami.

bDKyreHx
15.07.2015 5:55

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 / 
Spółka z o.o. wcale nie musi przynosić zysków

Może być tak, że spółka powstała jako jedno z ogniw procesu gospodarczego, jako odbiorca lub dostawca półproduktów do dalszej obróbki, lub też jej działalność ma służyć obsłudze firm z grupy kapitałowej.

09.07.2015 17:31

KONFLIKT INTERESÓW
 / 
Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem jej zarządu.

16.06.2015 8:00

CHOROBOWE
 / 
Przedsiębiorca na urlopie? Za wolne zapłaci sobie sam

Przedsiębiorca może więc wziąć wolne od swoich codziennych obowiązków, ale musi się liczyć z tym, że nie będzie mu przysługiwał płatny urlop wypoczynkowy.

07.05.2015 16:50

KOMISJA EUROPEJSKA
 / 
Akcjonariusze będą mieli wpływ na płace dyrektorów

Planowane przepisy mają poprawić przejrzystość działalności europejskich spółek, a także zachęcić inwestorów do większego zaangażowania w sprawy spółek.

bDKyreHy
10.03.2015 6:13

SPÓŁDZIELNIA
 / 
Spółdzielnia pracy. Jak ją założyć?

Zobacz, w jakiej sytuacji pracodawca ma obowiązek dać ci zatrudnienie i nie może rozwiązać z tobą umowy.

30.01.2015 13:50

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 / 
Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Co zmieniła nowelizacja przepisów?

Zgodnie z najnowszą zmianą Kodeksu spółek handlowych, z 15 stycznia 2015 roku, wkładem podwyższającym kapitał zakładowego spółki z o. o. mogą być tylko wartości pieniężne.

25.12.2014 7:17

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 / 
Spółka z o. o. w likwidacji. Co ze sprawozdawczością?

Jeżeli otwarcie likwidacji nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego, to rok obrotowy co do zasady skończy się w ostatnim dniu tego roku, tj. 31 grudnia.

15.12.2014 10:23

KOMPLEMENTARIUSZ
 / 
Komplementariusz w spółce nie musi odpowiadać całym majątkiem

Istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza.

1
18.11.2014 14:10

PREZES ZARZĄDU
 / 
Prezes dwóch spółek może zawierać umowy sam ze sobą?

Przepisy nie są do końca jednoznaczne, ale rozwiązaniem problemu może być powołanie drugiego członka zarządu, który umowę podpisze.