Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu

0
Podziel się:

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem jej zarządu.

Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu

Czy istnieje konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu na gruncie art. 210 §1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach odwołań od decyzji organu rentowego? W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem jej zarządu w rozumieniu art. 210 § 1 K.s.h. To nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu.

Częstokroć zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie wywiązują się należycie z zobowiązań finansowych wobec państwa z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zatrudnianiem pracowników. Następstwem powyższych zaniechań są spory sądowe, gdzie po stronie powodów (odwołujących się) mogą pojawić się nie tylko spółki prawa handlowego ale również członkowie ich zarządów.

Nasuwa się zatem pytanie, czy interesy spółki i członków zarządu spółki są ze sobą zbieżne, czy mamy do czynienia ze sprzecznością tych interesów? Dla zobrazowania powyższej sytuacji, przedstawię dwa stany faktyczne, w których interesy uczestników postępowania są zgoła różne.

Przykład 1

W pierwszej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją (x) stwierdził, że Pan "Y" jako członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "J.", ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od grudnia 2000 r. do maja 2006 r. w łącznej kwocie 248 057,88 złotych. Na skutek odwołania Pana "Y", Sąd Okręgowy wezwał do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej spółkę "J.", zgodnie z art. 47711 Kodeksu postępowania cywilnego. Spółka wezwana do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej, miała swój własny interes prawny w uzyskaniu konkretnego orzeczenia sądowego, który nie musi być tożsamy z interesem Pana "Y".

Zaległe składki, których nie uregulowała wcześniej spółka "J", miał zapłacić "Y". Zatem dążenie członka zarządu do zmiany decyzji o odpowiedzialności za niezapłacone składki, oznacza nie tyle działanie ukierunkowane na odniesienie korzyści majątkowej, lecz bardziej zmierza do przeciwdziałania uszczupleniu własnego majątku, kosztem firmy "J". Należy więc założyć, w tym konkretnym przypadku, iż istnieje konflikt interesów między spółką, a członkiem jej zarządu, w procesie z odwołania członka zarządu od decyzji organu rentowego, stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe spółki.

Przykład 2

Natomiast w innym przykładzie Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie oddalił odwołanie ubezpieczonej "Z" od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczona była zatrudniona w Spółce "D" na podstawie umowy o pracę na stanowisku wiceprezesa tej spółki. Zdaniem strony skarżącej (ubezpieczonej), organ rentowy zawyżył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, któremu podlegała ubezpieczona "Z" na podstawie zawartej ze firmą "D" umowy o pracę.

Ubezpieczona zatem wnosiła o obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które były potrącane w błędnej wysokości z jej wynagrodzenia za pracę. Również w interesie spółki "D" było obniżenie podstawy wymiaru należnych składek, z uwagi, iż firma jako pracodawca, była płatnikiem tych składek do ZUS. Zatem w powyższym przypadku, interes majątkowy spółki "D" i ubezpieczonej "Z" zmierzał do obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W przedstawionych przykładach, wyraźnie widać, iż niezależnie od roli procesowej spółki z o.o. i członka jej zarządu, w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, spór toczy się pomiędzy odwołującym się a organem rentowym. Pozycja procesowa innych stron tego postępowania (ubezpieczonego, innej osoby, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, zainteresowanego) jest niezależna od pozycji przeciwników procesowych, czyli odwołującego się (powoda) i organu rentowego (pozwanego), a więc możliwa jest sprzeczność ich interesów. W tego typu sprawach, spór prawny rozgrywa się na linii spółka bądź członek zarządu spółki, występujących w roli odwołujących się od niekorzystnej dla nich decyzji organu, a po drugiej stronie zawsze pozwanym jest jedynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem jej zarządu w rozumieniu art. 210 § 1 K.s.h. W tego typu sprawach spółkę reprezentuje zarząd, który ustanawia pełnomocnika procesowego, a nie rada nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Tym samym, strona nie może skutecznie powoływać się na nieważność takiego postępowania, z uwagi na brak niewłaściwej reprezentacji spółki.

Pozwanym w tego typu sprawach jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie firma lub członek jej zarządu, co jednoznacznie wyklucza, zaistnienie jakiegokolwiek sporu prawnego pomiędzy członkiem zarządu spółki a nią samą. Wymóg szczególnej reprezentacji spółki, poprzez radę nadzorczą bądź pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, bezwzględnie dotyczy sporu pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu. W takim też tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt: I UK 16/2011., który stwierdził, że: _ w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem je zarządu i to niezależnie od tego, w jakim charakterze podmioty te uczestniczą w procesie. _

_ _

Taki stan rzeczy nie zmienia faktu, a co obrazują powyższe przykłady, iż realnym jest konflikt interesów pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu na gruncie przepisu art. 210 K.s.h.. Jednakże regulacja ta dotycząca wyjątkowej reprezentacji spółki, ma zastosowanie w przypadku sporu firmy z członkiem jej zarządu, gdy pozwanym bądź powodem jest wyłącznie spółka lub członek zarządu spółki, nie natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też inny podmiot.

Należy pamiętać, iż celem art. 210 §1 K.s.h jest zabezpieczenie interesów spółki z o.o. nie tylko przed rzeczywistą możliwością naruszenia jej interesów, ale stworzenie pewnego rodzaju zabezpieczenia, również przed abstrakcyjną możliwością kolizji interesów spółki i członka zarządu. Aby właściwie rozumieć treść tego przepisu, należy pamiętać, iż spór prawny ma odbywać się pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu. Nie można stosować tego przepisu rozszerzająco, a wręcz przeciwnie, jedynie przez zawężenie adresatów treści tego przepisu do sporu pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

prawo spółek
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)