Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 39/00 Wyrok z dnia 2002-02-20
konstytucyjność przepisów określających warunki, jakie musi spełniać Polski Związek Działkowców występując z roszczeniem o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych
Z.U. 2002 / 1A / 4
K 38/00 Postanowienie z dnia 2001-11-06
Z.U. 2001 / 8 / 260
K 37/00 Wyrok z dnia 2001-05-22
niekonstytucyjność przepisów wprowadzających obowiązek przynależności lekarzy weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej
Z.U. 2001 / 4 / 86
K 36/00 Wyrok z dnia 2002-10-08
konstytucyjność przepisów regulujących status zawodowy policjanta
Z.U. 2002 / 5A / 63
K 35/00 Postanowienie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 6 / 167
K 33/00 Wyrok z dnia 2001-10-30
konstytucyjność zasad sprzedaży lokatorom mieszkań zakładowych
Z.U. 2001 / 7 / 217
K 32/00 Wyrok z dnia 2001-03-19
konstytucyjności przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie, w jakim regulują one procedurę przyznawania stopni specjalizacji zawodowych
Z.U. 2001 / 3 / 50
K 31/00 Postanowienie z dnia 2001-12-05
Z.U. 2001 / 8 / 269
K 30/00 Wyrok z dnia 2001-03-06
brak ustawy regulującej sytuacje występujące podczas klęsk żywiołowych oraz nieobjęcie ustawą z dnia 17 lipca 1997 roku o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi - ofiar innych klęsk żywiołowych
Z.U. 2001 / 2 / 34
K 3/00 Wyrok z dnia 2001-11-19
jawność dysponowania środkami publicznymi w ramach konkursów ofert na zawieranie kontraktów przez Kasy Chorych
Z.U. 2001 / 8 / 251
K 29/00 Wyrok z dnia 2002-05-08
konstytucyjność przepisu nakładającego na samorząd terytorialny obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zlikwidowania szkoły
Z.U. 2002 / 3A / 30
K 28/00 Postanowienie z dnia 2001-11-20
Z.U. 2001 / 8 / 263
K 27/00 Wyrok z dnia 2001-02-07
konstytucyjność przepisów ustawy nowelizującej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym
Z.U. 2001 / 2 / 29
K 26/00 Wyrok z dnia 2002-04-10
konstytucyjność przepisów zabraniających zrzeszania się w partiach politycznych
Z.U. 2002 / 2A / 18
K 25/00 Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 219
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  • Adres publikacyjny: